ประมวลภาพงานกีฬาสีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพ : Photo Vetmut