ประมวลภาพกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2556
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ห้อง R306

 

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. กล่าวเปิดงาน

สัตวแพทยสภา บรรยายให้คำแนะนำ

สัตวแพทยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายให้คำแนะนำ

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย บรรยายให้คำแนะนำ

รับประทานอาหารกลางวัน

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย บรรยายให้คำแนะนำ

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ บรรยายให้คำแนะนำ

บริษัท Royal canin มอบของที่ระลึกให้นักศึกษา และบรรยายให้คำแนะนำ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. บรรยายให้คำแนะนำ

อาจารย์ น.สพ.วีรพันธ์ นกแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวปิดงาน