ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Workshop on in vitro Embryo Management in Ruminant and Horse"
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.15-17.00 น.
ห้อง R206

- โหลดรายละเอียดการอบรม Clinical Medicine for Aquatic Veterinarian