โครงการประหยัดพลังงาน

Save Electricity Switch Off!

1.นายภราดร กิจโป้ 5312110036
2.นายสมโภช ชดช้อย 5312110041
3.นางสาวญาณิศา เดชธง 5312110047
4.นางสาววาณิชชา อุปพงษ์ 5312110084
5.นางสาวจตุพร วีระกุล 5312110086
6.นางสาวพลอยปณัทต์ ไตรขันธ์ 5312110093
7นางภาณุเดช เอมรัฐ 5312110115
8.นางสาวชานพร ธรรมวัฒน์วิมล 5312110129
9.นางสาวไทโกะ โมมิกิ 5312110131
10.นางสาวฤดีวรรณ นะราศรี 5312110138

      การรณรงค์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน เช่นการถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานของเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน รวมถึงโทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน นอกจากนี้ยังเน้นถึงเรื่องการปิดแอร์เมื่อไม่ใช้งาน และเมื่อเปิดใช้ก็ให้ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส การรณรงค์เพื่อให้ประหยัดพลังงานนี้ก็เพื่อให้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ได้ใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102