ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555

ตัวแทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กล่าวต้อนรับ ชี้แจงหลักสูตร และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่

 

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ชี้แจงในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

อาจารย์ น.สพ.วีรพันธ์ นกแก้ว   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
ชี้แจงเรื่องกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การปรับตัว การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

 

อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์   หัวหน้าศูนย์บริการสื่อการสอนสัตวแพทย์
ชี้แจงเรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการใช้งานระบบสารสนเทศของทางคณะฯคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102