ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผ่าซากสุกร และการแปรผลเบื้องต้น"
โดย ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม และ อ.สพ.ญ.สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ
วันที่ 24 เมษายน 2555 ณ อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102