- โหลดเอกสาร ปรัชญา–ปณิธาน–วิสัยทัศน์–พันธกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปี พ.ศ.2553 – ปี พ.ศ.2557