ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน"
โดย ศ.พญ.ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์   รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา  สุจริต  และผศ.สพ.ญ.ตะวัน  เอื้อความดี

วันที่ 21-22 มีนาคม 2554 อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102