ประมวลภาพการสัมมนา เรื่อง จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง
โดย รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553