การประกวดแพะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553