การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553
อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553