ประมวลภาพงานวันนัดพบสมัครงาน จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมถ์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)
วันที่ 12 ตุลาคม 2553