รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เดินทางไปเยี่ยมชม ดูงาน และทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับ Kitasato University และ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น

                 ดร.ประกิต เปรมธรรมกร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.น.สพ.ดร. จตุพร  กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชม ดูงาน และทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Kitasato University และ Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยในการเดินทางไปครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากคณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง

                มหาวิทยาลัย Kitasato ที่ไปเยี่ยมนั้น อยู่ที่เมือง Towada เขต Aomori ทางเหนือของเกาะ Honshu ซึ่งที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เปิดสอนทางด้าน แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประมง สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และสัตวบาล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 1914 โดย  Mr. Shidasaburo Kitasato มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นหลายเรื่อง เช่น การค้นพบเชื้อ Clostidium Tetani หรือเชื้อโรคบาดทะยัก (Tetanus) ค้นพบและผลิตวัคซีนป้องกันโรคหลายชนิดในสัตว์ปีก เช่น Infectious Coryza ชนิด Kitasato stain เป็นต้น ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกจากที่ Kitasato จำนวน 2 ท่าน และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอยู่ที่นี่อีก 3 ท่าน

                มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology มีชื่อย่อว่า TUAT ตั้งอยู่ที่เมือง Tokyo เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี โดยเริ่มต้นจากสาขาวิชาทางเกษตรศาสตร์ และขยายไปสู่สาขาทางเทคโนโลยี ปัจจุบัน มี 2 วิทยาเขต คือ Fuchu Campus และ Koganei Campus มีคณะเกษตรศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัย และความพร้อมในการทำงานวิจัยมากมาย เช่น Center for Higher Educational Development, Center for Innovation and Intellectual Property, Center for Environment and Safety, Health Service Center, Research Center for Science and Technology, Gene Research Center เป็นต้น ปัจจุบันคณะสัตว-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีอาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอยู่ที่นี่ 1 ท่าน

                ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีแนวคิดที่จะทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ KitasatoUniversityและ Tokyo University of Agriculture and Technologyภายในปี พ.ศ. 2553 นี้

ภาพการเยี่ยมชม Tokyo University of Agriculture and Technology

คณบดี รองอธิการบดี ดร.ประกิต ดร.จตุพร Prof. Takehara หัวหน้าห้องเล็บ อิมมูน ไววัส Prof.Watanabe หัวหน้าห้องเล็บฮอร์โมน (จากซ้ายมาขวา)


 

ดร. จตุพร กำลังพรีเซ็นต์ เกี่ยวกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย


 

ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างคณาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษา ของ Tokyo University of Agriculture and Technology


 

คณบดี Prof. Taya มอบของที่ระลึก
 

 ภาพการเยี่ยมชม Kitasato University

อาคาร สำนักคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Kitasato

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Kitasato

คณบดี Prof.Dr. Nobuhiko Ito (คนกลาง) ให้การต้อนรับ และถ่ายภาพร่วมกัน

Prof. Ohnami ผู้เชี่ยวชาญด้าน Animal reproduction Prof. Kawaminami ผู้เชี่ยวชาญด้าน Physiology ของสัตว์ (จากซ้ายมาขวา)