ประมวลภาพคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์
จาก สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553