การสัมมนา

เรื่อง การศัลยกรรมแก้ไขการเกิดขาทก (Upward fixation of the patellar) ในโคพันธุ์ American Brahman
โดย น.สพ.ชัยวัฒน์ ชุ่มช่วง

และเรื่อง

Why do we need animals as an experiment model for research
โดย สพ.ญ.พุฒิวัน วงศ์วิวัฒน์ (บริษัท ไบโอลาสโก จำกัด)

 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2553 ห้อง R301