การสัมมนา"Animal Physiology Update"

โดย
อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2553 ห้อง R301