การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2552

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  เวลา 9.00น. - 17.00น.