ประมวลภาพการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ
วันที่จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดพืชอุดม จังหวัดปทุมธานีประมวลภาพบรรยากาศ