การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 3 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ประมวลภาพบรรยากาศในงาน