For Register:        For Research:  13th.mut.vac.2022@gmail.com

กำหนดการ การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า

การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

การนำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข


Templates

 
1 Template Full Research EN .doc TH .doc
2 Template Extended Research EN .doc TH .doc
3 Template Full CASE EN .doc TH .doc
4 Template Extended CASE EN .doc TH .doc