Call for paper

การส่งผลงานวิชาการ

Speaker 1

การส่งผลงานวิชาการ (Call for Paper)

เปิดรับผลงานทางวิชาการใน 2 รูปแบบ 3 ประเภท คือ

1) การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation)

        ♦ Full research paper
        ♦ Case report
        ♦ Extended abstract

2) การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

        ♦ Full research paper
        ♦ Case report
        ♦ Extended abstract


ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ

1) ผลงานที่ส่งต้องเป็นผลงานวิชาการ หรือรายงานสัตว์ป่วยที่ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือนำเสนอในที่ประชุมวิชาการใดๆ โดยผู้ส่งผลงานจะต้องใช้ แบบฟอร์มการจัดทำผลงานวิชาการ (Template) ที่งานประชุมฯกำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

2) ขอบเขตของผลงานที่เปิดรับครอบคลุมตั้งแต่ระดับโมเลกุลและเซลล์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชีววิทยาของสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ พืชอาหารสัตว์ วิทยาศาสตร์การผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (พื้นฐาน พรีคลินิก และคลินิก) พยาธิวิทยา หนอนพยาธิวิทยา ระบาดวิทยาในสัตว์ สัตวแพทยสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงอื่นๆ ที่มีโอกาสในการพัฒนาและ/หรือประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ได้


ข้อกำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการ

♦ ผู้ส่งผลงานในรูปแบบ Poster Presentation : โปสเตอร์ขนาด 90 x 120 ซม.
♦ ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานวิชาการ สามารถดาวน์โหลดใบนำส่งการนำเสนอผลงาน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งใบนำส่งการนำเสนอผลงานพร้อมไฟล์ข้อมูลผลงานวิชาการ มายังอีเมล 14th.mutvac.2023@gmail.com
♦ ในส่วนผลงานที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ผู้ส่งผลงานต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาก่อนจัดส่ง หากมีข้อผิดพลาดที่พบภายหลัง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานโดยตรง


กำหนดการรับผลงานทางวิชาการ

ขยายเวลาภึง 31 กันยายน พ.ศ. 2566 เปิดรับผลงานวิชาการ

 

File Download

 
1 ใบนำส่งการนำเสนอผลงาน  .doc
2 Template Full Research EN .doc TH .doc
3 Template Extended Research EN .doc
4 Template Full Case Report EN .doc TH .doc