ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Mahanakorn Veterinary Diagnostic Center (MVDC)

** ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ เปิดให้บริการตรวจโรค Newcastle Disease ในสัตว์ปีก
    ด้วยวิธี HI


สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ โทร 02-988-3655 ต่อ 5210
ในวันและเวลาทำการ


        ศูนย์บริการชันสูตรโรคสัตว์ได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 กับ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์