ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เรื่องการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ แบบ online ในวันศุกร์ ในภาคการศึกษา 1/2565