ประกาศรับนักศึกษาผ่านระบบการรับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5)
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2563
 
- โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านการรับตรงอิสระ (TCASรอบ 5)
- โหลดใบนำส่งเอกสารสมัครรอบ5
 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
       1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       2) ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและไม่มีปัญหาทางจิตเวช รวมถึงความพิการหรือความผิดปกติอันอาจจะเป็นอุปสรรคในการศึกษาหรือการฝึกงานภาคสนาม
 
2. จำนวนรับ  45 คน

3. ระยะเวลาการสมัคร
      ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2563
 
4. ขั้นตอนการสมัคร
       1) กรอกใบสมัครออนไลน์ (ประวัติทั่วไป) ที่อยู่หน้าเว็บไซต์ http://admission.reg.mut.ac.th/admission/register.jsp?id=01 และคลิกสมัคร (ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563)
       2) สั่งพิมพ์เอกสารหมายเลข 1 ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ใบสมัคร online) ออกมาจากระบบ และชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ระบบแจ้ง (เก็บใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินไว้)
       3) พิจารณาเลือกช่องทางที่ต้องการขอรับการพิจารณา (โดยเลือกได้สูงสุดไม่เกิน 2 ลำดับ) ซึ่งมี 4 ช่องทางให้เลือกรับการพิจารณา ได้แก่

ช่องทาง

การพิจารณาคัดเลือก

จำนวนรับ

ช่องทางที่ 1

  พิจารณาจาก Portfolio   

7

ช่องทางที่ 2

  พิจารณาจาก Quota พิเศษ

8

ช่องทางที่ 3

  พิจารณาจากลำดับคะแนนรวม ของการสอบ 7 วิชาสามัญ

15

ช่องทางที่ 4

  พิจารณาจากลำดับคะแนนรวม ของการสอบ Admission

15

หมายเหตุ

       4) กรอกข้อมูลในใบนำส่งเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมระบุลำดับที่เลือกและเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานเพิ่มเติมที่ต้องยื่นให้ครบ
       5) ส่งเอกสารทั้งหมด (ตามข้อ 4ด้านบน)มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMSภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 (วันที่จะพิจารณาจากวันที่ตราไปรษณีย์ประทับ) โดยจ่าหน้าซองถึง

    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

    140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 10530

หมายเหตุ  เก็บหลักฐานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไว้เป็นหลักฐาน

5. วิธีการคัดเลือก
       5.1) 
กรณีเลือกช่องทางที่ 1: พิจารณาจาก Portfolio
               คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมทั้งสิ้น 7 คน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่แนบมาพร้อมใบสมัคร
               คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
       หมายเหตุ จำนวนรับอาจเพิ่มขึ้นหากมีผู้สละสิทธิ์ จาก TCAS รอบ 3 และรอบ 4

       5.2) กรณีเลือกช่องทางที่ 2: พิจารณาจาก Quota พิเศษ
               คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมทั้งสิ้น 8 คน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่แนบมาพร้อมใบสมัคร
               คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
       หมายเหตุ จำนวนรับอาจเพิ่มขึ้นหากมีผู้สละสิทธิ์ จาก TCAS รอบ 3 และรอบ 4

       5.3) กรณีเลือกช่องทางที่3: พิจารณาจากลำดับคะแนนรวม ของการสอบ 7 วิชาสามัญ
               
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุด 15 อันดับแรก โดยพิจารณาจากคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

    ใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญของปี 2563 โดยจะพิจารณาสัดส่วนคะแนน 

  1. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)     40%
  2. วิชาคณิตศาสตร์ 1                            20%
  3. วิชาภาษาอังกฤษ                             20%
  4. วิชาภาษาไทย                                 10%
  5. วิชาสังคม                                     10%

       5.4) กรณีเลือกช่องทางที่ 4: พิจารณาจากลำดับคะแนนรวม ของการสอบ Admission
               
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุด 15 อันดับแรก โดยพิจารณาจากคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

     ใช้คะแนนสอบ Admission ของปี 2563 โดยจะพิจารณาสัดส่วนคะแนน

  1. GPAX                                    20%
  2. ONET                                    30%
  3. GAT                                      20%
  4. PAT2                                     30%

6. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 5
ประกาศผลวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่หน้าเว็บไซต์ www.vet.mut.ac.th

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์ฯโทร 02-9883655 ต่อ 1105, 1106
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ฯโทร 02-9883655 ต่อ 5200