ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 003/2563
เรื่องการยกเลิกฝึกงานในปีการศึกษา 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) และมาตรการลดผลกระทบจากการยกเลิกดังกล่าว

- ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 003/2563 เรื่องการยกเลิกฝึกงานในปีการศึกษา 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) และมาตรการลดผลกระทบจากการยกเลิกดังกล่าว

- หนังสือ ที่ มทม.(สพ)63/060 เรื่องขอยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำภาคการศึกษา 3/2562(ภาคฤดูร้อน)