รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา
 โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการสัตวแพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา(สัตว์ใหญ่) (Large Animal Veterinary Internships Program)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
 
ทางโรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่จึงมีความประสงค์จะรับสัตว์แพทย์ฝึกหัดหลังปริญญา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 
รายละเอียด
1. คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบวัดผล จำนวน 3 ตำแหน่ง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ดังต่อไปนี้
     • หน่วยอายุรกรรมสัตว์ใหญ่ OPD/IPD
     • หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต CCU
     • หน่วยห้องยา
     • หน่วยงานห้องปฏิบัติการ
     • หน่วยศัลยกรรมสัตว์ใหญ่
     • คลินิกเฉพาะทาง
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องนำเสนอกรณีสัตว์ป่วยทุกเดือน
4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการฯ จึงจะสำเร็จหลักสูตร
5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์รายงานสัตว์ป่วย (Case report) อย่างน้อย 1 เรื่องต่อคนจึงจะสำเร็จหลักสูตร
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง
2. เป็นสัตวแพทย์ที่มีความสนใจในงานรักษาในสัตว์ทุกชนิด
3. สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564
4. สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้
 
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และสอบวัดผล วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 
 
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถรับใบสมัครฯ http://www.hr.mut.ac.th/startup/downloadFile/108
และส่งใบสมัครได้ที่โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ ระหว่างวันที่1 เมษายน-16เมษายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทร. 02-988-3655 ต่อ 5227