ประกาศคณะสัตวแพทยสาสตร์ ให้นักศึกษารหัส 58 เข้าร่วมการสัมมนาสัญจรครั้งที่ 6
เรื่อง "เจาะลึกการสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ"
วันที่ 29 มกราคม 2563