ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "ศัลยกรรมโรคตาในสัตวเลี้ยง (Ocular Surgery in Small Animal for Practitioner)"
วันที่ 29-30 เมษายน 2563
สมัครก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

* ในส่วน Workshop เต็มแล้ว ยังเหลือ ภาคบรรยาย 1,600 บาท

- โหลดใบสมัคร