รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนฝึกงานโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ณ ประเทศญี่ปุ่น 2 ทุน