รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนักศึกษาฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น