ประกาศเรื่องการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)
จากระบบแอดมิชชั่น (รอบ 4)

- รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561  ณ อาคาร F ชั้น 8 ก่อนเวลา 10.00 น. (หลังจากเวลา 10.00น. ถือว่าสละสิทธิ)
- ปฐมนิเทศ วันพฤหัสบดีที 26 กรกฎาคม 2561
- เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม
 o ใบรับรองแพทย์
 o เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
 o รูปถ่ายหน้าตรง
 o ค่าลงทะเบียนโดยประมาณ 51,800 บาท (เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค)