คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.)
จากระบบแอดมิชชั่น (รอบ 4)

- รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561  ณ อาคาร F ชั้น 8 ก่อนเวลา 10.00 น. (หลังจากเวลา 10.00น. ถือว่าสละสิทธิ)
- ปฐมนิเทศ วันพฤหัสบดีที 26 กรกฎาคม 2561
- เปิดภาคการศึกษา วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม
 o ใบรับรองแพทย์
 o เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
 o รูปถ่ายหน้าตรง
 o ค่าลงทะเบียนโดยประมาณ 51,800 บาท (เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค)คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102