ประกาศชี้แจงเรื่องระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 4 (Admission)
ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561