กำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท. รอบ 3/2
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2561

โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท. รอบ 3/2
  2. แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
  3. รูปแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร