คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท. รอบ 3/2
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2561

โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท. รอบ 3/2
  2. แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
  3. รูปแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102