ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากระบบ กสพท รอบ 3/2
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มทม. ปีการศึกษา 2561