ให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 55-57 ที่ยังไม่ได้ลงรายวิชา
VMCL4142 VMCL4244 และ VMCL4141 ติดต่อหัวหน้าสาขาคลินิก

 

ให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 55-57  ที่ยังไม่ได้ลงรายวิชาต่อไปนี้

1.VMCL4142 Veterinary Epidemiolog
2.VMCL4244 Zoonosis, Emerging and Re-emerging Diseases
3. VMCL4141 Veterinary Research Methodology
 
ในวันดังต่อไปนี้
- วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
- วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
- วันพฤหัสที่ 7 และ ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
 
ให้ติดต่อ อาจารย์ น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาล หัวหน้าสาขาคลินิก ห้อง I105