ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากระบบ กสพท. รอบ 3
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มทม. ปีการศึกษา 2561

- โหลดเอกสาร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จาก TCAS61 รอบ 3 (กสพท.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.