คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท.
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์    วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิต R121 อาคาร R ชั้น 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ไม่มีการตรวจร่างกาย)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบแสดงผลการเรียน (ตัวจริง)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา
 4. ใบแสดงคะแนนสอบวิชาสามัญและวิชาเฉพาะ
 5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 6. แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 7. หนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบแอดมิชชันกลาง ที่กรอกข้อมูลและผู้ปกครองเซ็นยินยอมแล้ว
 8. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (แสดงว่าไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง)
 9. ใบยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3

แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

 1. แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
 2. หนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบแอดมิชชันกลาง
 3. รูปแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประมาณการค่าหน่วยกิตสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          51,800 บาท

หมายเหตุ         นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถือว่าสละสิทธิ์

 

กำหนดการอื่นๆเช่น วันปฐมนิเทศ วันเปิดภาคเรียน ให้นักศึกษารอติดตามข้อมูลได้เร็วๆนี้จากหน้า website ของคณะฯ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม                  ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์  โทร 02-9883655 ต่อ 5221 หรือ 5200 อีเมล์ jitbanjo@yahoo.comคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102