คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครจากระบบ กสพท
ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ปีการศึกษา 2561

       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สมัครจากระบบ กสพท ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง R121 อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 
เวลา 9.00-12.00 น.   รายงานตัว/สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00-16.00 น.   ชำระค่าลงทะเบียนเรียน


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102