รายละเอียดขั้นตอนการขอฝึกงานในรายวิชา VMCL4363 ฝึกงานทางวิชาชีพ

**รับสมุดบันทึกฝึกงานได้ในวันที่ 25 เมษายน 2561