ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญา มูลจิตร์
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ที่ได้รับทุนการศึกษา Merck Animal Health / Veterinary Council of Thailand Veterinary Student Scholarship Program