รายนามผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศิษย์เก่าสัตวแพทย์ตัวอย่าง" ประจำปี พ.ศ.2560