คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประกาศภายใน

ตารางเรียนชั้นปีที่ 1-6 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ชั้นปีที่ 1 ปกติ
ชั้นปีที่ 2 ปกติ
ชั้นปีที่ 3 ปกติ
ชั้นปีที่ 4 ปกติ
ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม1 ปกติ กลุ่ม1 รีเกรด กลุ่ม2 ปกติ กลุ่ม2 รีเกรด
ชั้นปีที่ 6 กลุ่ม1 ปกติ กลุ่ม1 รีเกรด กลุ่ม2 ปกติ กลุ่ม2 รีเกรด กลุ่ม3 รีเกรดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102