ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการสโมสรวารสาร
ในวันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2560 ห้อง R306คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102