ข่าวประกาศภายใน

กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ตึก
R ห้อง ๓๐๖
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐  น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐  น.

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร กล่าวเปิดงานและให้โอวาท

๐๙.๒๐ – ๐๙.๕๐  น.

นายกสัตวแพทยสภาหรือผู้แทนให้โอวาทและบรรยายให้คำแนะนำ

๐๙.๕๐ – ๑๐.๕๐  น.

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์บรรยายให้คำแนะนำ

๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐  น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐  น.

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรยายให้คำแนะนำ

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยบรรยายให้คำแนะนำ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน สมัครสมาชิกสมาคมต่างๆ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น.

แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์บรรยายให้คำแนะนำ

๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕  น.

ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ บรรยายให้คำแนะนำ

๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕  น.

ผู้อำนวยการส่วนรับรองด้านการปศุสัตว์(สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) บรรยายและให้คำแนะนำ

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐  น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๕.๔๕  น.

การวางแผนทางการเงินของบัณฑิตหลังจบการศึกษา,การขอสินเชื่ออิสรชีพทางการแพทย์ (ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
และการชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนนวมินทร์

๑๕.๔๕ – ๑๖.๑๕  น.

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์บรรยายให้คำแนะนำสมัครสมาชิก

๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐  น.

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวปิดงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102