ข่าวประกาศภายใน

ประกาศ
กำหนดการส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับเต็มและช่วงการนำเสนอ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

            เนื่องจากทางสาขาวิชาคลินิกได้ประชุมสาขาในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับกำหนดการส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับเต็มและกำหนดช่วงเวลาสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ในการนำเสนอผลงานปัญหาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของนักศึกษา จึงขอประกาศกำหนดการดังต่อไปนี้

 

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

ส่งเล่มปัญหาพิเศษฉบับเต็มแบบอิเลคทรอนิคส์ (pdf และ docx) โดยส่งอีเมลมาที่ cvsd.mut@gmail.comภายในเวลาไม่เกิน 24.00น. ของวันดังกล่าว

-          โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้VRP-2559-xx-FULL.pdf และVRP-2559-xx-FULL.docx

และให้ระบุหัวข้อเนื้อหาที่ส่งทางอีเมล (email subject) ว่า “ปัญหาพิเศษฉบับเต็ม กลุ่มVRP-2559-xx”

 

วันที่26 เมษายน พ.ศ.2560            

นักศึกษานำเสนอผลงานปัญหาพิเศษ เรื่องละ 15 นาที ตอบคำถาม 15 นาที ทั้งนี้รูปแบบการนำเสนอนั้นเป็น

การนำเสนอทั่วไปในที่สาธารณะ โดยจะแบ่งออกเป็นสองห้อง (ห้องนำเสนอ และกำหนดการณ์ จะประกาศ

ให้ทราบอีกครั้ง)

 

วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560          

เมื่อนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาปรับแก้ไขเล่มรายงานปัญหาพิเศษฉบับเต็ม และส่งรายงาน

ปัญหาพิเศษฉบับเต็ม (hard copy)  ที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ณ ธุรการ ชั้น 4 ตึก I ภายใน 17.00น.  และส่ง

ไฟล์รายงานปัญหาพิเศษฉบับเต็มในรูปแบบอิเลคทรอนิค (pdf และ docx)พร้อมทั้งส่งไฟล์โปสเตอร์

นำเสนอผลงานขนาด 20 x  30 นิ้ว (jpeg ที่ความละเอียด 150 dpi)  มาที่ cvsd.mut@gmail.comภายในเวลา

24.00น.*

-    โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้VRP-2559-xx-FULL-corrected.pdf และVRP-2559-xx-FULL-

      corrected.docxและให้ระบุหัวข้อเนื้อหาที่ส่งทางอีเมล (email subject) ว่า “ปัญหาพิเศษฉบับ

      เต็ม/แก้ไข กลุ่มVRP-2559-xx”

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560  

วันสุดท้ายของการให้คะแนนส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา (5%)และคะแนนรูปเล่ม (10%)

*. จัดส่งไฟล์อิเลคทรอนิคได้ที่ cvsd.mut@gmail.com

** หากมีการส่งล่าช้า จะปรับคะแนนส่วนนำเสนอ วันละ 2% โดยคิดจากคะแนนที่ได้

 

แนวทางการให้คะแนนปัญหาพิเศษ ฉบับเต็ม

คะแนนรวม 25% แบ่งเป็น

1.             คะแนนจากอาจารย์ที่ปรึกษา 5%

2.             รูปเล่มปัญหาพิเศษ 10% โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

3.             คะแนนนำเสนอปัญหาพิเศษ 10 % โดยคณะกรรมการกลางคัดเลือกโดย คณะกรรมการปัญหาพิเศษ 2559

4.             โปสเตอร์นำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณา (ไม่มีคะแนน แต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพิเศษ)คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102