ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และขั้นตอนรับผู้เข้าศึกษาโดย
การสอบตรงคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยสาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า

รายละเอียดขั้นตอนรับผู้เข้าศึกษาโดยการสอบตรงในปีการศึกษา 2560
ช่วงเช้า  9.00 น. - 12.00 น.       สอบวิชาชีววิทยา (75 ข้อ) และ วิชาเคมี (75 ข้อ)
ช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.     สอบวิชาภาษาอังกฤษ (100 ข้อ) และความถนัดทางวิชาชีพสัตวแพทย์ (50 ข้อ)คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102