ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านระบบ กสพท. เพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สอบสัมภาษณ์    วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตึก R ชั้น 1

เอกสารที่ต้องเตรียมมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

1.       บัตรประชาชน

2.       ใบแสดงผลการเรียน (ตัวจริง)

3.       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณีไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา

4.       ใบแสดงคะแนนสอบวิชาสามัญและวิชาเฉพาะ

5.       รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

6.       แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

7.       หนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบแอดมิชชันกลาง ที่กรอกข้อมูลและผู้ปกครองเซ็นยินยอมแล้ว

8.       ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (แสดงว่าไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง)

แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

1)      แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์

2)      หนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การสมัครระบบแอดมิชชันกลาง

3)      รูปแผนผังอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

หมายเหตุ         นักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถือว่าสละสิทธิ์

 

กำหนดการอื่นๆเช่น การลงทะเบียน วันปฐมนิเทศ วันเปิดภาคเรียน ให้นักศึกษารอติดตามข้อมูลได้เร็วๆนี้จากหน้า website ของคณะฯ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม     ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์  โทร 02-9883655 ต่อ 5221 หรือ 5200

                                                          มือถือ 081-2579329    อีเมล์ jitbanjo@yahoo.comคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102