ข่าวประกาศภายใน

ปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559

- โหลดปฏิทินการเรียนการสอนวิชาคลินิกปัฏิบัติและปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2/2559คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102