คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
Faculty of Veterinary Medicine Mahanakorn University of Technology

ข่าวประกาศภายใน

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรเก่าที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรใหม่ทดแทน

"นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรเก่า (พ.ศ.2546) ซึ่งได้แก่ นักศึกษาปี 6 และปีเกิน  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรใหม่ทดแทน โดยผ่านรายวิชานั้นๆในหลักสูตรใหม่แล้ว และต้องการเทียบโอนเกรดกลับไปเป็นรายวิชาในหลักสูตรเก่า  ให้ปรินท์ใบเกรดออกมาและเขียนใบคำร้องทั่วไปมาส่งที่ ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์ ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อที่คณะฯจะได้รวบรวมรายชื่อแจ้งต่อสำนักทะเบียนต่อไป"

ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102