ข่าวประกาศภายใน

ช่วงเวลาการเข้าพบหัวหน้าสาขา เพื่อการลงนามในเอกสารการลงทะเบียนเรียน
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโดยจำเป็นต้องมีการลงนามโดยหัวหน้าสาขาวิชาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102