ข่าวประกาศภายใน

การจัดทำปัญหาพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ในรายวิชาคลินิกปฏิบัติและปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- แบบเสนอรายชื่อกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัยปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- เรื่องแจ้งเพื่อทราบสำหรับแนวทางในการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยและงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

- สรุปรายการคำขอจัดทำโครงงานปัญหาพิเศษ 2559

 

- โหลดเอกสารการจัดทำปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

- โหลดเอกสารแบบคำขอจัดทำโครงงานปัญหาพิเศษ

- โหลดเอกสารคู่มือการเขียนและจัดทำเล่มโครงงานปัญหาพิเศษ ฉบับปรับปรุง 2559

- โหลด Template หน้าปก บทคัดย่อ และสารบัญ

- โหลด Template เนื้อหาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร. 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 5102,5201
Fax. 0-2988-3655 ต่อ 5102